메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG QUỸ TẠI HÀ NỘI

  • 등록일 2014.12.30
Sau một thời gian hoạt động, Văn phòng Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) tại Hà Nội đã ra mắt cuốn tài liệu giới thiệu về Văn phòng. Đây là cuốn tài liệu hữu ích cung cấp các thông tin về lịch sử hoạt động, cũng như các chương trình dự án đa dạng mà Văn phòng đã, đang và sẽ thực hiện. Tài liệu được thực hiện bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.

Tài liệu này có thể được xem tại đây.